مشــــــــــاور فناوری اطلاعات
در حوزه‌های نرم افزار، مديريت، آموزش

IT Consultant
In fields of SOFTWARE, MANAGEMENT and TRAINING